રાતે જ કેમ દુર્ગા માતા ની પૂજા કરવામાં આવે છે. શું તમને ખબર છે આની પાછળ નું કારણ ?

નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન મા દુર્ગાના નવ જુદા જુદા સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે. મા દુર્ગાના નવ સ્વરૂપો નીચે મુજબ

Read more