આજે જોઈ લો કિનારાઓ પર અંતિમ સંસ્કાર ,આવી રીતે કરે છે મૃત શરીર પર ચાલો જાણીએ.

સમાજમાં સ્ત્રી પુરુષો ઉપરાંત, કિન્નરો એક જૂથ પણ છે જે ખૂબ જ અલગ જીવન જીવે છે. લોકો કિન્નર વિશેની દરેક

Read more