મહા ભારત માં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ને જોઈને તમે પણ શીખી શકો છો કે ગુસ્સા ને કેવી રીતે કાબૂ માં રાખવો.

॰આ વાત કેટલીક સદીઓ માં થી કહેતા આવ્યા છે કે વારે વારે ક્રોધ કરવાથી કેટલાક સબંધો તૂટી જાય છે મહાભારત

Read more