આજે અમે તમને જણાવીશું કે શ્રી કૃષ્ણએ મહાભારતના યુદ્ધ માટે કુરુક્ષેત્રની પસંદગી કેમ કરી?

મહાભારતના યુદ્ધને અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી યુદ્ધ માનવામાં આવે છે, જે સંબંધો વચ્ચે ધર્મ અને અધર્મની લડાઇ દર્શાવે છે. મહાભારતના

Read more