આ મંદિરમાં, ભગવાન ગણેશ ફોન થી સાંભરે છે ભક્તોનો અવાજ,આજે પણ સેંકડો ફોન આવે છે

એ જાણીને નવાઈ પામવી જ જોઇએ કે ભગવાન કોઈની વિનંતી મોબાઇલ ફોનથી કેવી રીતે સાંભળી શકે છે? મોબાઇલ ફોન પર

Read more