રાવણે સીતા માતાને ક્યારેય હાથ નહીં લગાવ્યો, તેની પાછળ નું શું કારણ છે તે જાણીએ.

તમે બધા રામાયણની કથા જાણતા હશો. રાવણે તેની બહેન સુપનાળાના અપમાનનો બદલો લેવા સીતા માતાની હત્યા કરી હતી. પરંતુ સીતા

Read more