નવા વર્ષે સાઇ બાબા ‘કરોડપતિ’ બન્યા, ભક્તોએ મફત દાન આપ્યું, તમામ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા

શિરડીમાં, નવા વર્ષના આગલા દિવસે, જ્યારે વર્ષભરના તકોમાં ગણતરી કરવામાં આવી ત્યારે તમામ રેકોર્ડ તૂટી ગયા. ભક્તોએ વર્ષ દરમિયાન કુલ

Read more