આ મંદિરમાં મહાદેવને સિગરેટ ચડાવવામાં આવે છે, તેનું કારણ શું છે ચાલો જાણીએ.

દેશ અને દુનિયામાં ભગવાન શિવના ઘણાં મંદિરો છે અને એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાન શિવ ભંગ, ધતુરાને ચાહે છે.

Read more