મુસ્લિમ ના ખેતર માં મળ્યા શિવલિંગ તેને જે કર્યું તે જરૂર વાંચવું ધર્મ પર લડવા વાળો મૂર્ખ !

શ્રી માનકેશ્વર મહાદેવ મંદિર માનકી અને ધાર્મિક અને સાહાસિક શહેર દેવબંધના બંને છેડે આવેલા ભગવાન સિદ્ધપીઠ ભગવાન નાગેશ્વર મંદિર, દૂર-નજીકથી

Read more