ભગવાન શિવ નું 2000 જૂનું અજીબ શિવલિંગ,જેમાથી આવે છે તુલસી ની પાન ની સુંગંધ.

આપડા દેશ માં ચમત્કારીનો દેશ માનવમાં આવે છે. આવું કહેવામા આવે છે કે કોઈ ચમત્કારિ જોઈને સાંભર્વા મળે છે.આપડા દેશ

Read more