વાસ્તુ ટિપ્સ: નવું ઘર, દુકાન કે પ્લોટ ખરીદતા પહેલા આ બાબતો જાણી લો.

જમીન પસંદ કરવી એ લોકો સમજે છે એટલું સરળ નથી. ઘર, દુકાન કે પ્લોટ ખરીદતા પહેલા તેની આસપાસનું માળખું, પર્યાવરણ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સમીક્ષા કરવી જોઈએ. જે જગ્યાએ વાસ્તુ કાર્ય કરવાનું હોય ત્યાંના વાતાવરણની સાથે પાણીની ....

Continue reading