ભગવાન ગણેશે આ ગામમાં વેદોની રચના કરી, સરસ્વતી નદીને શ્રાપ આપ્યો, આજે પણ તેનો પુરાવો મળી રહ્યો છે

જો તમે વિશ્વાસ અને ભગવાનમાં વિશ્વાસ કરો છો, તો તમારે તે ગામમાં જવું જોઈએ જેના વિશે અમે તમને કહી રહ્યા

Read more