જે ઘરમાં આ વિશેષ છોડ રાખવામાં આવે છે ત્યાં માતા લક્ષ્મીનો વિશેષ આશીર્વાદ હોય છે.

એવું કહેવામાં આવે છે કે ઘરમાં વૃક્ષો વાવવાથી લીલોતરી આવે છે અને ઘરમાં રહેતા લોકો હંમેશા સ્વસ્થ રહે છે. શું

Read more